Rajrshi Shrestha

Rajrshi Shrestha

Instructor, Information Technology, The Polytechnic School
  • Mail code: 2180
    Campus: Poly